ENFJ

ENFJ är Håkans personlighetstyp

Porträtt av en

 enfj

Extraversion, iNtuition, känsla som bedömer


ENFJ - EN “PROTAGONIST” PERSONLIGHET


(ENFJ-A / ENFJ-T)

Förklaring.

De Myers-Briggs personlighetstester jag genomfört, och det har blivit några med åren, är överens om att jag är en så ENFJ personlighet.   


Vad är "Myer-Briggs"


Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är världens mest utprövade personlighetsinventorium. MBTI visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor; energi, varseblivning, beslutsfattande och livsstil.


Vad innebär det att vara en ENFJ enligt Myers-Briggs?


"ENFJ-profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra.


ENFJ-personernas genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. ENFJ-personer stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.


ENFJ-personer vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst.


Andra ser ENFJ-personer i allmänhet som:

sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

uttrycksfulla, lyhörda och övertygande"Det mesta stämmer rätt så bra på mig tycker jag, inte allt stämmer men i stora drag, så jag håller nog med om bedömningen."Allt du gör just nu blir som ringar på vattnet och påverkar andra. Din hållning kan utstråla hjärteglädje eller ångest. Dina andetag kan utstråla kärlek eller slunga rummet in i djupaste mörker. Din blick kan väcka glädje. Dina ord kan inspirera till frigörelse. Varje handling kan öppna hjärtan och sinnen."


-David Deida

Protagonister är födda ledare, fulla av passion och karisma.

Denna personlighetstyp utgör runt 2 procent av befolkningen och många av dem är politiker, tränare och lärare.

Människor som når ut till inspirerar andra att prestera och göra gott i världen.


Protagonisterna har en naturlig självtillit som gör dem inflytelserika.

De är stolta och glada över att kunna leda andra i ett samarbete för både deras eget och hela gruppen eller samhällets bästa.


STARK TRO PÅ MÄNNISKAN

Människor dras till starka personligheter. Protagonister utstrålar tillförlitlighet, omsorg och altruism. De är inte rädda för att göra sin stämma hörd när de känner att något behöver sägas. Det faller sig lätt och naturligt för dem att kommunicera med andra, inte minst personligen. Tack vare sin insiktsfulla natur når Protagonisten ut till alla, genom fakta och logik eller genom rent känslomässiga appeller. Protagonister har lätt för att identifiera andra människors drivkrafter och händelser som inte har något synbarligt samband. Genom att kombinera dessa aspekter och framställa dem som ett gemensamt mål med hjälp av en närmast hypnotisk vältaltighet.


Det intresse Protagonister har för andra är äkta, nästan för äkta ibland. När människor med den här personlighetstypen tror på någon kan de bli för involverade i den andra personens problem och sätta för stor tillit till dem. Som tur är tenderar denna tillit att bli en självuppfyllande profetia genom att Protagonistens altruism och tillförlitlighet inspirerar de personer som han eller hon bryr sig om att utvecklas eller förkovra sig. Men om dessa personligheter inte är försiktiga finns det risk för att de överdriver sin optimism med följd att andra drivs längre än de redo eller villiga att gå.


Protagonister är sårbara för en annan fälla också. De har enorm kapacitet att reflektera över och analysera sina egna känslor, men om de blir för involverade i en annan persons situation finns det risk för att de utvecklar en slags känslomässig hypokondri. De börjar se andra människors problem hos sig själva och försöker lösa något inombords som inte är i olag. Om dessa personligheter når en punkt där de hålls tillbaka av någon annans begränsningar kan detta hindra Protagonisternas förmåga se bortom dilemmat och göra att de överhuvudtaget inte är till någon hjälp. När detta händer är det viktigt för Protagonisten att ta ett steg tillbaka och använda denna självreflektion för att skilja mellan sina verkliga känslor och ett separat problem som behöver angripas från en annan infallsvinkel.


...KAMPEN BÖR INTE AVSKRÄCKA OSS FRÅN ATT STÖDJA EN SAK SOM VI ANSER VARA RÄTT

Protagonister är genuina, omtänksamma människor som står för vad de säger och håller vad de lovar. Ingenting gör dem lyckligare än att få gå i bräschen och ena och motivera sitt lag med smittande entusiasm.

Människor med Protagonistens personlighetstyp är passionerade altruister, ibland alldeles för mycket. Det är inte rädda för att ta smällar medan de står upp för de människor och idéer som de tror på. Det är inte att undra på att många berömda Protagonister är inflytelserika politiska ledare och kulturpersonligheter. Det är en personlighetstyp som vill visa vägen till en ljusare framtid, oavsett om det sker genom att leda nationen till rikedom och välstånd eller om att leda knattelaget till en kämpaseger.


Vill du veta mer?

 

ENFJ är en akronym som används i Myers-Briggs typindikator Publikationer (MBTI).


ENFJ (Extraversion, iNtuition, "känsla som bedömer")


Här kan du ta del av hur den MBTI-test utföll som jag gjorde senast.


Personbeskrivning


Starka sidor

Människor med denna preferensprofil har sitt fokus på andra, och har lätt att förstå andra människors känslor - deras motiv, deras bekymmer och glädjeämnen. De är inriktade på att att stötta andra och uppmuntra deras växt och utveckling. Ofta fungerar de som katalysatorer som lockar fram det bästa hos andra, och kan vara såväl inspirerande ledare som lojala följeslagare.


Karaktäristiska drag

ENFJ--profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Ofta är de

- varma, medkännande och stöttande

- lojala och pålitliga

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet, och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att

- vara fantasifulla

- uppskatta variation och nya utmaningar

De har god blick för andras potential och lägger ner mycket energi på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar ansvar för att organisera samvaron mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.


Andras bild

ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra. Deras genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. De stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.

De vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst. Andra ser dem i allmänhet som

- sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

- uttrycksfulla, lyhörda och övertygande


--------------------------------------------------------------------------------


ENFJ-profilen i organisationer


Bidrag till organisationen

- Har tydliga idelbilder av hur människor ska behandlas i organisationen.

- Tycker om att leda och underlätta teamarbete.

- Uppmuntrar samarbete.

- Ger uttryck för organisationens värderingar.

- Strävar efter att uppnå fruktbara lösningar.


Ledarskapsstil

- Leder genom personlig entusiasm.

- Engagerad, delaktig attityd.

- Tar hänsyn till sina medarbetares behov.

- Uppmanar organisationen att handla i enlighet med dess värderingar.

- Inspirerar till förändring.


Föredragen arbetsmiljö

- Individer fokuserade på att förbättra andras villkor.

- Individorienterad.

- Stödjande och social.

- Har en harmonisk atmosfär.

- Uppmuntrar egna initiativ.

- Stabil och välordnad.


--------------------------------------------------------------------------------


Effektiv problemlösning


I allmänhet fattar vi beslut och löser problem med hjälp av våra mest utvecklade funktioner; den dominanta funktionen och stödfunktionen. De mindre utvecklade funktionerna, dvs den tredje och fjärde funktionen, ignoreras i stor utsträckning. Nedan visas den "arbetsgång" vid problemlösning en person med ENFJ-profil använder.


1. Ta hänsyn till mänskliga värden!

Vila bakomliggande värden finns, hur kommer andra att reagera, vem är rätt person för jobbet?

2. Se på bilden i stort!

Vilka möjligheter och alternativ finns?

3. Se på fakta!

Vilka är fakta och hur ser situationen ut, vad gör jag och vad gör andra?

4. Tillämpa logik och analys!

Vilka är för- och nackdelar och logiska konsekvenser för varje alternativ, vilka är kostnaderna?


--------------------------------------------------------------------------------

ENFJ-profilen i arbetsgrupper


Bidrar till teamet genom att

- Tillhandahålla struktur och organisation.

- Bygga upp konsensus genom klargörande och samarbete.

- Vara en inspirationskälla tack vare insikt och känslighet.

- Stimulera med humor och entusiasm.


Påverkar teammedlemmar genom att

- Uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter.

- Rikta uppmärksamhet mot såväl process som innehåll.

- Skapa en tydlig organisation med tidsplaner och måldefinitioner.


Leder genom att

- Underlätta måluppfyllelse genom samarbete och genom att överväga alla synpunkter.

- Bidra med insiktsfull och fokuserad planering.

- Använda sig av alla teamets resurser och försäkra sig om mångfald.


--------------------------------------------------------------------------------


Gruppering av preferenser

Preferensprofilen kan också delas upp i olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses som "linser" genom vilka man kan betrakta en persons interaktion i ett team. Genom linserna kan man få information om hur de olika delarna i preferensprofilen samverkar och ger upphov till tämligen förutsägbara handlingssätt.


Funktionslinsen kan ge insikter om sättet att kommunicera. Jag bedöms vara insiktsfull och hjälpsam.

Beslutslinsen är användbar för att förstå olika sätt att fatta beslut. Om mig säger den att jag fattar snabba beslut med tillförsikt.

Kvadrantlinsen är användbar i förändringsarbete. Jag sägs vara aktiv och innovativ.

 


Här kan du ta del av hur den MBTI-test utföll. Myers-Briggs Type Indicator är världens mest utprövade personlighetsinventorium. MBTI visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor; energi, varseblivning, beslutsfattande och livsstil.


Framträdande Extraverted känsla (Fe)

Hjälpare Riktad inått Intuition (Ni)

Tertiary Extraverted avkänning (Se)

Underordnad Riktat inått tänkande (Ti)

-------------------------------------------------------------------------------

Personbeskrivning

Starka sidor

Människor med denna preferensprofil har sitt fokus på andra, och har lätt att förstå andra människors känslor - deras motiv, deras bekymmer och glädjeämnen. De är inriktade på att att stötta andra och uppmuntra deras växt och utveckling. Ofta fungerar de som katalysatorer som lockar fram det bästa hos andra, och kan vara såväl inspirerande ledare som lojala följeslagare.


Karaktäristiska drag

ENFJ--profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Ofta är de

- varma, medkännande och stöttande

- lojala och pålitliga

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet, och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att

- vara fantasifulla

- uppskatta variation och nya utmaningar

De har god blick för andras potential och lägger ner mycket energi på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar ansvar för att organisera samvaron mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.

 

Andras bild

ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra. Deras genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. De stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.

De vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst. Andra ser dem i allmänhet som

- sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

- uttrycksfulla, lyhörda och övertygande


--------------------------------------------------------------------------------

ENFJ-profilen i organisationer

Bidrag till organisationen

- Har tydliga idelbilder av hur människor ska behandlas i organisationen.

- Tycker om att leda och underlätta teamarbete.

- Uppmuntrar samarbete.

- Ger uttryck för organisationens värderingar.

- Strävar efter att uppnå fruktbara lösningar.


Ledarskapsstil

- Leder genom personlig entusiasm.

- Engagerad, delaktig attityd.

- Tar hänsyn till sina medarbetares behov.

- Uppmanar organisationen att handla i enlighet med dess värderingar.

- Inspirerar till förändring.


Föredragen arbetsmiljö

- Individer fokuserade på att förbättra andras villkor.

- Individorienterad.

- Stödjande och social.

- Har en harmonisk atmosfär.

- Uppmuntrar egna initiativ.

- Stabil och välordnad.


--------------------------------------------------------------------------------


Effektiv problemlösning

I allmänhet fattar vi beslut och löser problem med hjälp av våra mest utvecklade funktioner; den dominanta funktionen och stödfunktionen. De mindre utvecklade funktionerna, dvs den tredje och fjärde funktionen, ignoreras i stor utsträckning. Nedan visas den "arbetsgång" vid problemlösning en person med ENFJ-profil använder.


1. Ta hänsyn till mänskliga värden!

Vila bakomliggande värden finns, hur kommer andra att reagera, vem är rätt person för jobbet?

2. Se på bilden i stort!

Vilka möjligheter och alternativ finns?

3. Se på fakta!

Vilka är fakta och hur ser situationen ut, vad gör jag och vad gör andra?

4. Tillämpa logik och analys!

Vilka är för- och nackdelar och logiska konsekvenser för varje alternativ, vilka är kostnaderna?--------------------------------------------------------------------------------


ENFJ-profilen i arbetsgrupper

Bidrar till teamet genom att

- Tillhandahålla struktur och organisation.

- Bygga upp konsensus genom klargörande och samarbete.

- Vara en inspirationskälla tack vare insikt och känslighet.

- Stimulera med humor och entusiasm.


Påverkar teammedlemmar genom att

- Uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter.

- Rikta uppmärksamhet mot såväl process som innehåll.

- Skapa en tydlig organisation med tidsplaner och måldefinitioner.


Leder genom att

- Underlätta måluppfyllelse genom samarbete och genom att överväga alla synpunkter.

- Bidra med insiktsfull och fokuserad planering.

- Använda sig av alla teamets resurser och försäkra sig om mångfald.--------------------------------------------------------------------------------


Gruppering av preferenser

Preferensprofilen kan också delas upp i olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses som "linser" genom vilka man kan betrakta en persons interaktion i ett team. Genom linserna kan man få information om hur de olika delarna i preferensprofilen samverkar och ger upphov till tämligen förutsägbara handlingssätt.

Funktionslinsen kan ge insikter om sättet att kommunicera. Jag bedöms vara insiktsfull och hjälpsam.


Beslutslinsen är användbar för att förstå olika sätt att fatta beslut. Om mig säger den att jag fattar snabba beslut med tillförsikt.


Kvadrantlinsen är användbar i förändringsarbete. Jag sägs vara aktiv och innovativ.

 -------------------------------------------------------------------------------- ENFJ är min personlighet

Här kan du ta del av hur den MBTI-test utföll som jag gjorde sommaren 2010. Myers-Briggs Type Indicator är världens mest utprövade personlighetsinventorium. MBTI visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor; energi, varseblivning, beslutsfattande och livsstil.

--------------------------------------------------------------------------------


Personbeskrivning


Starka sidor

Människor med denna preferensprofil har sitt fokus på andra, och har lätt att förstå andra människors känslor - deras motiv, deras bekymmer och glädjeämnen. De är inriktade på att att stötta andra och uppmuntra deras växt och utveckling. Ofta fungerar de som katalysatorer som lockar fram det bästa hos andra, och kan vara såväl inspirerande ledare som lojala följeslagare.


Karaktäristiska drag

ENFJ--profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Ofta är de

- varma, medkännande och stöttande

- lojala och pålitliga

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet, och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att

- vara fantasifulla

- uppskatta variation och nya utmaningar

De har god blick för andras potential och lägger ner mycket energi på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar ansvar för att organisera samvaron mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.


Andras bild

ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra. Deras genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. De stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.

De vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst. Andra ser dem i allmänhet som

- sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

- uttrycksfulla, lyhörda och övertygande--------------------------------------------------------------------------------


ENFJ-profilen i organisationer


Bidrag till organisationen

- Har tydliga idelbilder av hur människor ska behandlas i organisationen.

- Tycker om att leda och underlätta teamarbete.

- Uppmuntrar samarbete.

- Ger uttryck för organisationens värderingar.

- Strävar efter att uppnå fruktbara lösningar.


Ledarskapsstil

- Leder genom personlig entusiasm.

- Engagerad, delaktig attityd.

- Tar hänsyn till sina medarbetares behov.

- Uppmanar organisationen att handla i enlighet med dess värderingar.

- Inspirerar till förändring.


Föredragen arbetsmiljö

- Individer fokuserade på att förbättra andras villkor.

- Individorienterad.

- Stödjande och social.

- Har en harmonisk atmosfär.

- Uppmuntrar egna initiativ.

- Stabil och välordnad.--------------------------------------------------------------------------------


Effektiv problemlösning


I allmänhet fattar vi beslut och löser problem med hjälp av våra mest utvecklade funktioner; den dominanta funktionen och stödfunktionen. De mindre utvecklade funktionerna, dvs den tredje och fjärde funktionen, ignoreras i stor utsträckning. Nedan visas den "arbetsgång" vid problemlösning en person med ENFJ-profil använder.


1. Ta hänsyn till mänskliga värden!

Vila bakomliggande värden finns, hur kommer andra att reagera, vem är rätt person för jobbet?

2. Se på bilden i stort!

Vilka möjligheter och alternativ finns?

3. Se på fakta!

Vilka är fakta och hur ser situationen ut, vad gör jag och vad gör andra?

4. Tillämpa logik och analys!

Vilka är för- och nackdelar och logiska konsekvenser för varje alternativ, vilka är kostnaderna?--------------------------------------------------------------------------------


ENFJ-profilen i arbetsgrupper


Bidrar till teamet genom att

- Tillhandahålla struktur och organisation.

- Bygga upp konsensus genom klargörande och samarbete.

- Vara en inspirationskälla tack vare insikt och känslighet.

- Stimulera med humor och entusiasm.


Påverkar teammedlemmar genom att

- Uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter.

- Rikta uppmärksamhet mot såväl process som innehåll.

- Skapa en tydlig organisation med tidsplaner och måldefinitioner.


Leder genom att

- Underlätta måluppfyllelse genom samarbete och genom att överväga alla synpunkter.

- Bidra med insiktsfull och fokuserad planering.

- Använda sig av alla teamets resurser och försäkra sig om mångfald.--------------------------------------------------------------------------------


Gruppering av preferenser

Preferensprofilen kan också delas upp i olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses som "linser" genom vilka man kan betrakta en persons interaktion i ett team. Genom linserna kan man få information om hur de olika delarna i preferensprofilen samverkar och ger upphov till tämligen förutsägbara handlingssätt.


Funktionslinsen kan ge insikter om sättet att kommunicera. Jag bedöms vara insiktsfull och hjälpsam.


Beslutslinsen är användbar för att förstå olika sätt att fatta beslut. Om mig säger den att jag fattar snabba beslut med tillförsikt.


Kvadrantlinsen är användbar i förändringsarbete. Jag sägs vara aktiv och innovativ.

 


Se också

Myers-Briggs typindikator

Keirsey temperamentsorterare

Idealist temperament

Lärare (rollVariant)

Etisk intuitiv utåtriktad person (Socionics telefax av denna typ)


Hänvisar till

^ Typ

^ Preferens

^ Temperament

^ Myers Isabel Briggs (1998). Inledning som ska skrivas: En vägleda till överenskommelse dina resultat på denBriggs typindikatorn. Berg beskådar, CA: CPP Inc. 

^ Myers Isabel Briggs; Mary H. McCaulley (1985). Handbok: En vägleda till utvecklingen och bruket av denBriggs typindikatorn, 2nd (på engelska) upplaga, Palo alt, CA: Konsulterande psykologpress, 52. ISBN 0-89106-027-8. 

^ Barron-Tieger Barbara; Tieger Paul D. (1995). Gör vad du är: upptäck göra perfektkarriären för dig till och med hemligheterna av personlighetstyp. Boston: Lite brunt. ISBN 0-316-84522-1. 


Utsidan anknyter

Keirsey lärareIdealist (ENFJ)

TypeLogic ENFJ

Personlighetssida ENFJ

Det Myers & Briggs fundamentet: De 16 MBTI-typerna


Kända Protagonister

Vill du veta mer?


Referens:


Det här är version av http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/ENFJ.


Det här är en ögonblicksinformation från sidan den 20 nov 2010 03:19:14 GMT.